Pomiary i Walidacje

Niektóre branże potrzebują kontrolowanego środowiska procesowego w przypadkach, gdy procesy produkcyjne, przepisy i / lub porozumienia branżowe (takie jak GMP, dobre praktyki produkcji) nakładają wymagania co do minimalnych poziomów cząsteczek unoszących się w powietrzu, w tym zanieczyszczeń, jak np. pyły, kurz, bakterie, opary chemiczne itp. Wymagają one także maksymalnej kontroli temperatury, wilgotności otoczenia, różnicy ciśnień i poziomu elektryczności statycznej.